Terms & Conditions

Artikel 1 Algemeen

1.1 Carpe Diem Recruitment is statutair gevestigd te Zuidoostbeemster en kantoorhoudende aan de Purmerenderweg 163 b, 1461 DH. Carpe Diem Recruitment richt zich op werving en selectie van personeel voor organisaties binnen de farmaceutische en commerciële gezondheidszorg.

Artikel 2 Toepasselijkheid en algemene bepalingen

2.1 Alle aanbiedingen en overeenkomsten van Carpe Diem Recruitment worden uitsluitend beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden. Eventueel afwijkende algemene voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn voor Carpe Diem Recruitment slechts bindend indien en voor zover Carpe Diem Recruitment zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard. De onderhavige algemene voorwaarden blijven voor het overige van kracht.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook, zonder nadere verklaring, van toepassing op alle opvolgende overeenkomsten tussen partijen, tenzij alsdan uitdrukkelijk uitgesloten. Indien deze algemene voorwaarden worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde algemene voorwaarden alsdan in plaats van onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zal zodanige nietigheid slechts partieel zijn en zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven.

2.4 De wederpartij geeft Carpe Diem Recruitment bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te  dragen aan een gelieerde maatschappij, indien Carpe Diem Recruitment dit wenselijk acht.

2.5 De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Carpe Diem Recruitment worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor Carpe Diem Recruitment in de relatie met de wederpartij worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover de wederpartij. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten komen tot stand door ondertekening en retournering door de wederpartij van een door Carpe Diem Recruitment gestuurde bevestiging van een werving en selectieopdracht, dan wel op het moment dat Carpe Diem Recruitment feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werving en selectieopdracht.

3.2 Offertes door Carpe Diem Recruitment zijn vrijblijvend en herroepelijk. Herroeping geschiedt onverwijld en is mogelijk tot de aanvaarding van een aanbod en zolang Carpe Diem Recruitment niet een van de wederpartij afkomstige ondertekende bevestiging heeft ontvangen, dan wel stilzwijgend indien de offerte niet binnen de daarin gestelde termijn is geaccepteerd, dan wel geen ondertekende overeenkomst althans de bevestiging daarvan binnen de eventueel gestelde termijn retour is ontvangen.

3.3 Bij schriftelijke bevestiging van een werving en selectieopdracht door Carpe Diem Recruitment geldt de inhoud van deze werving en selectieopdracht als de inhoud van de overeenkomst, die voor beide partijen bindend is.  

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

4.1 Carpe Diem Recruitment spant zich in om de werving en selectieopdracht met zorg uit te voeren, waarbij de dienstverlening zich uitdrukkelijk richt tot de wederpartij. Carpe Diem Recruitment staat niet in voor het bereiken van het door de wederpartij beoogde resultaat.

4.2 De wederpartij is gehouden alle door Carpe Diem Recruitment verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de wederpartij gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Carpe Diem Recruitment.  

Artikel 5 Honoraria/vergoedingen en facturering

5.1 De wederpartij is voor de door Carpe Diem Recruitment te verrichten dienstverlening een vergoeding verschuldigd zoals omschreven in de (raam)overeenkomst en/of de werving en selectieopdracht. De overeengekomen vergoeding geldt uitsluitend voor de in de werving en selectieopdracht genoemde werknemer. De vergoeding geldt voorts uitsluitend voor het kalenderjaar waarin de opdracht door Carpe Diem Recruitment is aanvaard.

5.2 Carpe Diem Recruitment is in alle gevallen gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij de overeengekomen vergoeding aan te passen. Prijsstijgingen zullen aan de wederpartij worden doorberekend met ingang van het tijdstip van die wijziging(en) en in ieder geval jaarlijks per 1 januari.

5.3 Door de wederpartij verlangde aanvullende werkzaamheden, anders dan de werkzaamheden die vooraf zijn omschreven in de werving en selectieopdracht, worden slechts op basis van nacalculatie geleverd. Kosten voor aanvullingen en/of wijzigingen van de werving en selectieopdracht of (raam)overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.

5.4 Vergoedingen zijn allen exclusief omzetbelasting.

5.5 Facturen worden maandelijks achteraf aan de wederpartij toegestuurd, met uitzondering van de eerste (voorschot)factuur, die vooraf wordt verzonden, tenminste indien en voor zover zulks en voor het bedrag dat ter gelegenheid van de werving en selectieopdracht is overeengekomen.

5.6 Bezwaren tegen de juistheid van facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Carpe Diem Recruitment te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en heeft de wederpartij zijn rechten verloren.

5.7 Indien de wederpartij de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. De wederpartij is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.  

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling van facturen dient zonder enige korting of compensatie binnen 21 dagen na factuurdatum te geschieden. Alle betalingen dienen te geschieden te onzen kantore of op een door Carpe Diem Recruitment aan te wijzen rekening. Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

6.2 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.

6.3 De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van 21 dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist.  

Artikel 7 Rente

7.1 Indien in een langere kredietgeving dan 21 dagen wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum. Deze rente bedraagt anderhalf procent per maand.  

Artikel 8 Kosten

8.1 Indien Carpe Diem Recruitment genoodzaakt is de incasso van haar vordering op de wederpartij uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de wederpartij.

8.2 In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 350,- bedragen.  

Artikel 9 Tijd

9.1 De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt Carpe Diem Recruitment niet in verzuim. Evenmin heeft de wederpartij alsdan recht op vergoeding van door haar geleden schade.  

Artikel 10 Ontbinding

10.1 Een werving en selectieopdracht/overeenkomst kan door Carpe Diem Recruitment worden ontbonden indien de functie-eisen in de praktijk zodanig onredelijk blijken te zijn dat Carpe Diem Recruitment geen geschikte kandidaten kan voorstellen. Eveneens kan een werving en selectieopdracht/overeenkomst door Carpe Diem Recruitment worden ontbonden als de functie-eisen door de wederpartij hangende de duur van de werving en selectieopdracht/overeenkomst zodanig worden veranderd dat het functieprofiel daardoor in de praktijk wijzigt. Indien deze ontbindingsgronden zich voordoen dan is de wederpartij aan Carpe Diem Recruitment 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd.

10.2 De wederpartij is gerechtigd de werving en selectieopdracht/overeenkomst te ontbinden indien daartoe bedrijfseconomische of organisatorische redenen bestaan. In zodanig geval dient de wederpartij Carpe Diem Recruitment onder opgave van die redenen en onder toezending van bewijsstukken waaruit die redenen blijken, te berichten dat op die gronden wordt ontbonden. Ontbinding in dit geval is voor Carpe Diem Recruitment aanleiding het overeengekomen honorarium te beperken tot het zenden van een declaratie voor de door Carpe Diem Recruitment bestede uren, die maximaal tweederde van het vooraf opgegeven honorarium zal belopen met een minimum echter gelijk aan de hoogte van de gezonden voorschotnota.

10.3 Ontbinding als bedoeld in dit artikel geschiedt in alle gevallen door middel van het zenden van een aangetekende brief met handtekening retour.  

Artikel 11 Overmacht

11.1 In geval van overmacht aan de zijde van Carpe Diem Recruitment wordt de uitvoering van de werving en selectieopdracht/overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van Carpe Diem Recruitment om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de wederpartij slechts is gehouden tot het betalen van een door Carpe Diem Recruitment te bepalen redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde.

11.2 Als overmacht gelden o.a.: brand, staking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, stremming van het verkeer te land, te water of in de lucht, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van het vervoermiddel, maatregelen van overheidswege, zonder dat Carpe Diem Recruitment verplicht is de invloed daarvan op de verhindering of op de vertraging aan te tonen.  

Artikel 12 Aansprakelijkheid/ Vertrouwelijkheid gegevens

12.1 Zowel bij toerekenbare als bij onrechtmatige daad wordt de aansprakelijkheid van Carpe Diem Recruitment voor enige andere schade dan directe schade, waaronder indirecte schade, gevolgschade, vertragingsschade etc. uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 Het gestelde in lid 1 lijdt slechts uitzondering indien er sprake is van opzet of grove schuld van Carpe Diem Recruitment of van het leidinggevend personeel van Carpe Diem Recruitment, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt wordt tot een bedrag gelijk aan het gefactureerde bedrag terzake een kandidaat.

12.3 De wederpartij vrijwaart Carpe Diem Recruitment  voor elke aanspraak van derden. Indien Carpe Diem Recruitment ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en Carpe Diem Recruitment in dat geval schade heeft moeten betalen, heeft Carpe Diem Recruitment voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op de wederpartij recht van regres.

12.4 Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding is dat de wederpartij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie maanden nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij Carpe Diem Recruitment ter zake heeft geprotesteerd. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar na constatering van de tekortkoming, doch uiterlijk een jaar nadat de in werving en selectieopdracht genoemde opdracht is geëindigd.

12.5 De wederpartij is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Carpe Diem Recruitment sluit dan ook elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten van kandidaten (en de daarbij ontstane gevolgschade) die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.

12.6 Carpe Diem Recruitment is uit al haar verplichting ontslagen nadat een kandidaat een aanbod heeft geaccepteerd of indien de opdrachtgever besluit te de opdracht te annuleren.

12.7 De door Carpe Diem Recruitment aan de wederpartij beschikbaar gestelde informatie is uiterst vertrouwelijk en persoonlijk. De wederpartij dient derhalve uiterst discreet met de verstrekte informatie om te gaan en kennisgeving van de informatie aan derden dient te worden beperkt tot die mensen die direct betrokken zijn bij Carpe Diem Recruitment. Gegevens zowel mondeling als schriftelijk worden niet vrijgegeven aan anderen tenzij de betrokken persoon (personen) of Carpe Diem Recruitment daar schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de kandidaat of Carpe Diem Recruitment, is het niet toegestaan referenties van de kandidaat na te trekken.

12.8 Carpe Diem Recruitment is, tenzij zij een wettelijke beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over de wederpartij die verkregen is tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan alle informatie die door de wederpartij als zodanig is aangeduid.

12.9 In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens dienen alle door Carpe Diem Recruitment aan de wederpartij verstrekte curricula vitae en aanvullende informatie betreffende kandidaten en/of werknemers na afloop van de opdracht te worden teruggegeven aan Carpe Diem Recruitment of te worden vernietigd.  

Artikel 13 – Indiensttreding kandidaten

13.1 Indien een door Carpe Diem Recruitment geïntroduceerde kandidaat binnen twee jaar na introductie bij de wederpartij of een aan de wederpartij gelieerde onderneming in dienst treedt, dan wel zich vastlegt tot het verrichten van bepaalde diensten gedurende bepaalde/ beperkte tijd dan wel zich vastlegt tot aanneming van werk en/ of opdracht(en), dan is de wederpartij het tussen de wederpartij en Carpe Diem Recruitment overeengekomen honorarium verschuldigd.

13.2 Indien een door Carpe Diem Recruitment bij de wederpartij geïntroduceerde kandidaat zijn of haar arbeidsovereenkomst binnen 3 maanden na het aangaan daarvan eenzijdig beëindigd, zal Carpe Diem Recruitment de werving en selectieopdracht éénmaal kosteloos, met uitzondering van advertentiekosten, herhalen.

13.3 Indien de wederpartij met meer kandidaten uit de desbetreffende selectieprocedure een arbeidsovereenkomst wenst aan te gaan, dan is voor elke aan te nemen kandidaat het volledige honorarium verschuldigd.

13.4 Indien de wederpartij de opdracht invult op basis van een van een parttime functie wordt het honorarium berekend op basis van het salaris dat zou gelden bij een voltijds aanstelling.  

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.  

Artikel 15 Bevoegde rechter

15.1 Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, tenzij op grond van enige dwingendrechtelijk bepaling een andere rechter bevoegd mocht blijken te zijn.    

 

Carpe Diem Recruitment

Purmerenderweg 163b

1461 DH Zuidoostbeemster

 

Sildenafil goedkoop Cialis goedkoop kopen Dapoxetine